Samarbeidspartner

Vi har innledet samarbeid med Advokatfirmaet Bahus i Kristiansand. Advokatfirmaet Bahus har bred kompetanse i å bistå parter gjennom vanskelige konflikter med sikte på å finne varige løsninger. Når konflikten eller problemet er av en slik karakter at den bringes inn for en domstol så bistår de gjennom hele den rettslige prosessen.

For mer informasjon om våre samarbeidspartnere se under medarbeidere.

 
Priser

TIMESATSER:

Advokat:
kr. 1600 – 2000 eks. mva 1.


Advokatfullmektig:
kr. 1400 – 1800 eks. mva 2.

FASTPRIS: 3.


Oppgjør eiendomstransaksjon: kr. 20.000,- inkl. mva.

Samboeravtale: kr. 4.000,- inkl. mva.
Testament: kr. 4.000,- inkl. mva.
Ektepakt: kr. 4.000,- inkl. mva.

Arbeidsavtale kr. 3.200,- eks. mva.

Standardvilkår

 
Rettshjelpsforsikring
 

Privatpersoner og bedrifter holder ofte flere ulike forsikringsavtaler. Flere av disse forsikringsavtalene inkluderer rettshjelpsdekning. Dvs. at forsikringsselskapet dekker utgiftene til juridisk bistand på vegne av forsikringstakeren. Hvilke tvister som dekkes av forsikringsavtalene beror på forsikringsavtalens vilkår. Noen forsikringer som ofte inkluderer rettshjelpsdekning er:

Innboforsikring, villaforsikring, bilforsikring, båtforsikring, hytteforsikring og reiseforsikring. Innboforsikringen er den forsikringen som erfaringsmessig har det videste dekningsområdet. Som oftest dekker innboforsikringen tvister med naboer, tvist i forbindelse med kjøp og salg av bil og båt, tvist med håndverkere, tvister i forbindelse med leie av leilighet/bolig mv.

 

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er en statlig støtteordning som sikrer nødvendig juridisk bistand for personer som ikke selv har økonomi til å betale for juridisk bistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning.

Hovedregelen for innvilgelse av fri rettshjelp er at du har en inntekt som ligger under inntektsgrensene i rettshjelploven. Inntektsgrensen pr. 01.01.2017 er brutto kr. 246 000,- for enslige og brutto kr. 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. For begge tilfeller skal ikke søker ha større netto formue enn kr. 100 000,-. Fylkesmenn og domstolene kan derimot i enkelte tilfeller gjøre unntak fra reglene om inntekts- og formuesgrensen.

Fri rettshjelp kan ytes i saker om økonomisk oppgjør i forbindelse med skilsmisse, oppgjør etter samlivsbrudd, barnefordeling, enkelte klagesaker til NAV, erstatning for personskade, erstatning for tap av forsørger, utkastelse fra leid bolig, søknad eller klage om voldsoffererstatning, saker for Trygderetten m.fl.

1.  kr. 2000 - 2500,- inkl. mva..

2.  kr. 1750 – 2250,- inkl. mva.

3. Oppdrag med fastpris forutsetter at det ikke oppstår problemstillinger som krever arbeid utover det som anses som normalt i den type sak fastprisen gjelder for. I tillegg kommer evt. offentlige gebyrer som tinglysningsgebyr, registreringsgebyrer mv.

KONTAKTINFORMASJON

TI (+ 47) 51 73 13 73

EI post@advfiskaa.no

ADVOKATFIRMAET FISKÅ

Org.nr.: 918 118 934 MVA

BESØKSADRESSE

Verksgata 54, 4013 Stavanger

POSTADRESSE

Pb. 1512 Kjelvene, 4093 Stavanger

Design: