top of page

KOMPETANSEOMRÅDER

Vi bistår privatpersoner og bedrifter med strategisk juridisk rådgivning og tvisteløsning på flere rettsområder. Vi bistår våre klienter blant annet på disse fagområdene:

Arbeidsrett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Selskapsrett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Kontrakts- og avtalerett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Sosialrett - trygderett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Familie-, arv- og barnerett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Strafferett og bistandsadvokatoppdrag

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Erstatning- og forsikringsrett

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Privat- og næringseiendom

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Pengekrav, inkasso og tvangsfullbyrdelse (herunder lån og sikkerhetsstillelse)
Bakgrunnssjekk av arbeidstakere

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Eiendomsmegleroppdrag

Advokatfirmaet Fiskå holder til i fargerike omgivelser i Verksgata 54 noen minutters gange fra Stavanger sentrum. I trivelige omgivelser tilbyr vi juridisk rådgivning og tvisteløsning innenfor det sivilrettslige området og strafferettspleien. Vi bistår private, små og mellomstore bedrifter.

Vår målsetning er å tilby deg som klient personlig juridisk bistand som står i forhold til din sak og ditt behov. Vi ønsker å forklare din sak på en slik måte at du til en hver tid har kjennskap til din egen sak.

Kotwica 1
Kotwica 2
Kotwica 3
Kotwica 4
Kotwica 5
Kotwica 6
Arbeidsrett

Arbeidsretten regulerer arbeidstakers og arbeidsgivers rettigheter og plikter. Rettsområdet regulerer alle faser av et arbeidsforhold, fra arbeidsforholdets start til arbeidsforholdets opphør. Hyppige tvister innen arbeidsretten er adgangen til å bruke midlertidige ansettelser, hvorvidt en oppsigelse er saklig, anledningen for arbeidsgiver til å permittere sine ansatte, arbeidsgivers rett til å styre sine ansatte og arbeidstakers plikt til å være lojal overfor arbeidsgiver. Vi yter juridisk bistand i alle faser av arbeidsforholdet både overfor arbeidsgiver og arbeidstaker.

Kontraktsutforming og kontraktsbrudd

Avtaleloven er det generelle utgangspunktet for vurderingen av en kontrakts gyldighet. Vi bistår våre klienter med utforming av kontrakter, eksempelvis samarbeidskontrakter, franchiseavtaler, ansettelsesavtaler, kjøpekontrakter, og ellers de kontrakt som måtte være ønskelig. Dersom det foreligger en kontrakt kan vi bistå med å klarlegge hva som faktisk er avtalt og dermed utlede hvilke rettigheter og plikter partene til kontrakten har. Det være seg en betalingsplikt, en plikt til å gjøre noe eller en plikt til ikke å gjøre noe. Ved kontraktsbrudd bistår vi våre klienter med å fremme krav overfor den annen kontraktspart.

Kjøpsrett – Varer og tjenester

Kjøpsretten regulerer kontraktsforholdet mellom partene til avtaler om kjøp og salg av varer og tjenester. Vi bistår både private og næringsdrivende med å vurdere om varen eller tjenesten er levert i henhold til det som er avtalt. Dersom produktet eller tjenesten ikke svarer til det som er avtalt vil det normalt foreligge en mangel. Den part som har fått en vare eller tjeneste som er mangelfull kan fremme krav om at mangelen skal rettes, prisavslag, heving av avtalen og erstatning dersom det har oppstått et økonomisk tap.

Dersom kjøpet er et forbrukerkjøp, som vil si et kjøp mellom en privatperson og en næringsdrivende, vil loven sette begrensninger for hva det er anledning til å avtale. Eksempler på forbrukervennlige lover er forbrukerkjøpsloven og håndverkertjenesteloven som begge innehar bestemmelser som man ikke kan avtale seg bort fra. Vi bistår våre klienter med å vurdere om varen eller tjenesten er mangelfull og med å fremsette krav mot den annen part i den forbindelse. Mottar vår klient et mangelskrav som han mener ikke er en mangel bistår vi med å bestride at det foreligger mangel.

Pengekrav og inndrivelse

Mottar du et krav om betaling som du mener å ikke skylde kan vi bistå med å fremsette en bestridelse av kravet. Bestridelsen kan skyldes at en vare eller tjeneste det kreves betaling for er mangelfull. Det kan f.eks. være dersom en håndverker krever betaling for arbeid som ikke er utført eller som ikke er riktig utført. Vi bistår da med å bestride kravet og eventuelt rette et krav mot tjenesteyteren.

Dersom du mener å ha et krav på betaling kan vi bistå med inndrivelse av betaling. Dersom skyldner ikke betaler frivillig kan vi bistå med å få tvangsgrunnlag for kravet slik at kravet kan oversendes for tvangsinndrivelse ved namsmyndigheten. Vi kan også bistå med å sikre at et pengekrav kan inndrives på et senere tidspunkt. Dette kan eksempelvis gjøres ved å utarbeide et lånedokument og/eller et gjeldsbrev.

Folketrygd - Ytelser fra NAV

Folketrygden er et nasjonalt, sosialt forsikringssystem. Mesteparten av folketrygden administreres av NAV. Alle personer som er bosatt i Norge er pliktig medlem av folketrygden. Formålet med folketrygden er å gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt og kompensere for særlige utgifter ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Tvister som kan oppstå i forbindelse med krav om ytelser fra folketrygden er blant annet tvist om uføregrad og sykepengegrunnlag. Arbeid eller opphold i utlandet kan medføre at medlemskapet i folketrygden opphører. Dersom de blir avdekket at det er foretatt utbetalingen som følge av at man bevisst har oppgitt uriktig informasjon til NAV kan saken bli gjenstand for en straffesak. Da vil det også bli fattet vedtak om at utbetalingen skal tilbakebetales. Vi bistår våre klienter med å gjennomgå vedtak fra NAV for å vurdere om våre klienter får den ytelsen de har krav på. Dersom en NAV-sak blir gjenstand for en straffesak bistår vi våre klienter som forsvarere.

Strafferett og bistandsadvokatoppdrag

Personer og foretak kan ilegges straff dersom det kan konstateres overtredelse av et straffebud. Vi yter forsvarerbistand i alle typer straffesaker. Advokat Kai Mardon Fiskå har lang og bred erfaring innen fagområdet økonomisk kriminalitet. Fagområdet inkluderer blant annet bedrageri i forbindelse med ytelser fra NAV og forsikringssvindel.

I alvorlige straffesaker kan vi oppnevnes som bistandsadvokat. En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak. En av bistandsadvokatens oppgaver er å avklare om det foreligger grunnlag for å fremsette erstatningskrav i forbindelse med straffesaken.

Familie-, samboer- og arverett

I forbindelse med at et samboerforhold eller et ekteskap opphører kan tvist om hvem som skal ha hva oppstå. Vi bistår våre klienter med juridisk rådgivning i forbindelse med oppgjøret.

Dersom partene ikke blir enige ved egne forhandlinger bistår vi med forhandlinger på vegne av våre klienter. Kan ikke saken løses ved forhandlinger utenfor domstolene bistår vi våre klienter i saken for domstolene som da avgjør hvordan oppgjøret skal bli. Dersom partene har felles barn oppstår gjerne en tvist om foreldreansvar, fast bosted og omfang av samvær. Se mer under barnerett og barnevernrett.

Ved en persons bortgang skal personens formue fordeles. Da kan en tvist mellom arvingene om hvordan fordelingen skal skje oppstå. Vi bistår med forhandlinger på vegne av våre klienter for å få i stand en endelig fordeling. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten bistår vi våre klienter i arvesaker for domstolene. For å hindre at tvist oppstår kan man skrive testament som gir konkret anvisning på hvordan arven skal fordeles. Det er også mulig i testament å avtale at en advokat skal fordele arven ved testators bortfall. På denne måten kan man unngå tvister i forbindelse med arv.

Se våre fastpriser for opprettelse av testament, ektepakt og samboeravtale.

Barnerett og barnevernrett
Person-, pasient- og yrkesskade

Skade på person kan oppstå på flere vis. Det kan være ved en påkjørsel, feilbehandling på sykehus, fall på arbeidsplassen mv. Skade på person kan ha store innvirkninger på en personens livsutfoldelse. I forbindelse med skader bistår vi med å melde krav mot den som voldte skaden eventuelt denne personens forsikringsselskap. Dersom ingen er skyld i at skaden oppstod kan man likevel være berettiget til dekning under en forsikringsordning. Vi bistår våre klienter med å vurdere om man har et krav som kan fremmes mot skadevolder, eventuelt om man har et krav som kan fremsettes mot skadelidtes forsikringsordninger. I forbindelse med medisinsk feilbehandling bistår vi med å fremsette krav overfor behandlingsstedet.

Utgangspunktet for barneretten er Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) og FNs barnekonvensjon og deres gjennomføring i norsk rett. Forholdet mellom barn og foreldre går av barneloven mens reglene om det offentliges inngrep i dette forholdet fremgår av barnevernloven. Barnets rettigheter kommer på spissen i forbindelse med barnefordeling og ved tvangsinngrep fra det offentlige. Vi bistår foreldre og andre med foreldreansvar i barnefordelingssaker, saker mot barnevernet og ellers hvor barns rettigheter utfordres.

Forsikringsrett

En forsikringsavtale innebærer at man inngår en avtale om at et forsikringsselskap skal overta risiko for at økonomisk tap/skade oppstår i forbindelse med f.eks. sykdom, personskade, tingskade mv. Bedrifter og privatpersoner holder ofte flere ulike forsikringsavtaler. Enkelte forsikringsavtaler er lovpålagt slik som yrkesskadeforsikring og bilansvarsforsikring. Forsikringsretten regulerer rettsforholdet mellom forsikringsselskapet og den eller de som har inngått avtale om et forsikringsprodukt. Tvister oppstår gjerne i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter en skade. Det være seg tvist om uføregrad i personskadesaker eller om skade på eiendom dekkes av forsikringsproduktet. Vi bistår våre klienter med å tolke forsikringsavtalen, fremsette krav overfor forsikringsselskapet, samt bistå med korrekt dokumentasjon av kravet. Vi bistår være klienter med å påse at det økonomiske oppgjøret går riktig for seg.

Kotwica 7
Kotwica 8
Kotwica 9
Kotwica 10
Kotwica 11
bottom of page